Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem zwrotnica.pl prowadzony jest przez firmę:

Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska

ul. Radockiego 270/7, 40-645 Katowice

NIP 9541209526, REGON 276879596

Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient–  pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.    Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sklep.zwrotnica.net
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.zwrotnica.net, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 5. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska  (właścicielem Sklepu internetowego http://sklep.zwrotnica.net) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.zwrotnica.net.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://sklep.zwrotnica.net, prowadzony jest przez firmę Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.zwrotnica.net/.
 8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.

III Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. Firma Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska;
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.zwrotnica.net/ dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy firmą Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska a Klientem.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 8.

V Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką pocztową lub kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe terminy realizacji dostawy zostały przedstawione na stronie Koszty i czas dostawy.
 5. Jeśli Sklep nie może zrealizować zamówienia w powodu niedostępności zamówionego produktu, Klient zostanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia poinformowany o tym fakcie poinformowany, a jeżeli otrzymał opłatę- zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym. 

VI Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 3. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 2.
 4. Rabaty i promocje nie łączą się.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego:  ………………………………………. 
  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie firmy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska;
  b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest ………………………………………………..
  Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie firmy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska.
  c) gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
 6. Firma Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 7. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 8. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 9. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 10. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 11. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny firmy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Radockiego 270/7, 40-645 Katowice, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@zwrotnica.net.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Zwrotnica-projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska
ul. Radockiego 270/7, 40-645 Katowice

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
   

VIII Reklamacje dotyczące towarów

 1. Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się w ciągu 14 dni do złożonej reklamacji oznacza, iż żądania Klienta uznaje się za uzasadnione.
 2. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska ul. Radockiego 270/7, 40-645 Katowice.
 3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 4. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska ul. Radockiego 270/7, 40-645 Katowice, bądź w drodze elektronicznej na adres biuro@zwrotnica.net lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na ww. stronie internetowej.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

X Prawa autorskie

1.      Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego http://sklep.zwrotnica.net/, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie firmie Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska.

2.      Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie Sklepu internetowego zwrotnica.pl, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XI Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest firma Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska.
 2. Firma Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska;
  b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska i ich Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

XII Polityka prywatności

 1. Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska. szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.
 2. Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. Sklep www.zwrotnica.pl deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
 3. Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska  gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient sklepu internetowego www.zwrotnica.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
 5. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy www.zwrotnica.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej.

XIII Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zwrotnica- projektowanie zmiany Anna Łoza-Dzidowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Wykonanie InnyPunktWidzenia.pl
ZWROTNICA PROJEKTOWANIE ZMIANY © 2024